Wykaz niezbędnych dokumentów dla ustalenia przynależności państwowej obywatela Azerbejdżanu

Wraz z towarzyszącym pismem z urzędów państwowych niezbędne są poniższe dokumenty:

kwestionariusz;

2 zdjęcia o wymiarach 3x4 cm;

 w przypadku osób posiadających obywatelstwo azerbejdżańskie przed wejściem w życie Ustawy Republiki Azerbejdżanu “O obywatelstwie azerbejdżańskim” (do dnia 7 października 1998r.) – dokument wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Azerbejdżanu o zameldowaniu osoby zgodnie z miejscem pobytu na terytorium Republiki Azerbejdżanu (ze wskazaniem daty zameldowania lub wymeldowania) do dnia wejścia w życie Ustawy Republiki Azerbejdżanu “O obywatelstwie azerbejdżańskim” (do dnia 7 października 1998r.);

kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku posiadania - inny odpowiedni dokument zawierający te same niezbędne informacje);

kopia aktu urodzenia (w przypadku braku posiadania - inny odpowiedni dokument zawierający te informacje);

kopie dowodów tożsamości rodziców – w przypadku niepełnoletnich dzieci;

 w przypadku osób przebywających na terenie Republiki Azerbejdżanu jako uchodźca w okresie od dnia 1 stycznia 1988r. do dnia 1 stycznia 1992r. – kopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (w przypadku braku posiadania takiego dokumentu – jakikolwiek inny dokument zawierający niezbędne informacje);

w przypadku adoptowania dziecka – kopia dokumentu potwierdzającego adopcję dziecka cudzoziemskiego lub nie posiadającego obywatelstwa (w przypadku braku posiadania tego dokumentu - jakikolwiek inny dokument zawierający niezbędne informacje);

W razie zaistnieniia jednej z poniżej przedstawionych sytuacji pisemna zgoda dzieci w wieku od 14 do 18 lat:

 • gdy obojga małżonkowie, adoptujący dziecko cudzoziemskie lub dziecko nie posiadające obywatelstwa, mają obywatelstwo azerbejdżańskie;
 • gdy jeden z małżonków, adoptujących dziecko cudzoziemskie, posiada obywatelstwo azerbejdżańskie, drugi zaś nie posiada obywatelstwa;
 • w przypadku zmiany przez rodziców przynależności państwowej i nabyciu przez nich obywatelstwa azerbejdżańskiego;
 • w przypadku gdy jeden z rodziców dziecka jest zidentyfikowany i zostało mu nadane obywatelstwo azerbejdżańskie;
 • w przypadku gdy jeden z rodziców dziecka, mieszkającego na terenie Republiki Azerbejdżanu, ma nadane obywatelstwo azerbejdżańskie, drugi nie posiada obywatelstwa;

W przypadku osób, nie posiadających dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa azerbejdżańskiego lub osób, w stosunku do których istnieją uzasadnione wątpliwości co do legalnego  nabyćia przez nich ww.dokumetów – jeżeli osoba ta jest urodzona w innym kraju (za wyjątkiem osób, urodzonych w Azerbejdżanie) lub jeżeli jeden z rodziców posiada obywatelstwo innego państwa bądź jeżeli osoba ta mieszkała wcześniej w innych krajach, należy dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego nieposiadanie obywatelstwa innego państwa.

Uwaga:

 • Okres pobytu osób w zakładzie karnym w Republice Azerbejdżanu przed wejściem w życie Ustawy Republiki Azerbejdżanu “O obywatelstwie azerbejdżańskim” (do dnia 7 października 1998r.) jest uznany jako okres zameldowania według miejsca zamieszkania na terytorium Republiki Azerbejdżanu. W takim przypadku należy dołączyć do wniosku stosowny dokument (zawierający informację o okresie odbywania kary), wydany przez Służbę Więzienną Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Okres pobytu osób na służbie wojskowej w Republice Azerbejdżanu przed wejściem w życie Ustawy Republiki Azerbejdżanu “O obywatelstwie azerbejdżańskim” (do dnia 7 października 1998r.) jest uważany jako okres zameldowania według miejsca zamieszkania na terytorium Republiki Azerbejdżanu. W takim przypadku należy dołączyć do wniosku stosowny dokument (zawierający informację o okresie odbywania służby wojskowej), wydany przez placówki lokalne Państwowej Służby ds Mobilizacji i Służby Wojskowej.
 • Jako miejsce zameldowania według miejsca pobytu osób niepełnoletnich, nie posiadających zameldowania lub adoptowanych osób niepełnoletnich uznaje się miejsce zameldowania ich prawnych opiekunów - odpowiednio rodziców, rodziców zastępczych lub opiekunów – według miejsca ich zamieszkania.
 • Jako miejsce zameldowania dzieci, straciwszych rodziców lub opieki rodzicielskiej, uznaje się placówkę, w której one mieszkają (w przypadku dzieci straciwszych rodziców i opieki rodzicielskiej) lub miejsce zamieszkania opiekuna prawnego.

Wnioskodawca osobiście składa poniższe dokumenty:

-    wniosek zgłoszeniowy;

-    2 zdjęcia o wymiarach 3x4 cm;

-    życiorys;

-  w przypadku osób posiadających obywatelstwo azerbejdżańskie przed wejściem w życie Ustawy Republiki Azerbejdżanu “O Obywatelstwie azerbejdżańskim” (do dnia 7 października 1998r.) – dokument wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Azerbejdżanu o miejscu zameldowania osoby zgodnie z miejscem pobytu na terytorium Republiki Azerbejdżanu (ze wskazaniem daty zameldowania i wymeldowania) do dnia wejścia w życie Ustawy Republiki Azerbejdżanu “O obywatelstwie azerbejdżańskim” (do dnia 7 października 1998r.);

-  kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku braku posiadania - inny odpowiedni dokument zawierający te same niezbędne informacje);

-  kopia aktu urodzenia (w przypadku braku posiadania - inny odpowiedni dokument zawierający te informacje);

-   kopie dowodów tożsamości rodziców – w przypadku niepełnoletnich dzieci;

-  w przypadku osób przebywających na terenie Republiki Azerbejdżanu jako uchodźca w okresie od dnia 1 stycznia 1988r. do dnia 1 stycznia 1992r. – kopia dokumentu potwierdzzającego ten fakt (w przypadku braku posiadania takiego dokumentu – jakikolwiek inny dokument zawierający niezbędne informacje);

-  w przypadku adoptowania dziecka – kopia dokumentu potwierdzającego adopcję dziecka cudzoziemskiego lub nie posiadającego obywatelstwa (w przypadku braku posiadania tego dokumentu - jakikolwiek inny dokument zawierający niezbędne informacje);

-   W razie zaistnieniia jednej z poniżej przedstawionych sytuacji pisemna zgoda dzieci w wieku od 14 do 18 lat:

 •  gdy obojga małżonkowie, adoptujący dziecko cudzoziemskie lub dziecko nie posiadające obywatelstwa, mają obywatelstwo azerbejdżańskie;
 • gdy jeden z małżonków, adoptujących dziecko cudzoziemskie, posiada obywatelstwo azerbejdżańskie, drugi zaś nie posiada obywatelstwa;
 • w przypadku zmiany przez rodziców przynależności państwowej i nabyciu przez nich obywatelstwa azerbejdżańskiego;
 • w przypadku gdy jeden z rodziców dziecka jest zidentyfikowany i zostało mu nadane obywatelstwo azerbejdżańskie;
 • w przypadku gdy jeden z rodziców dziecka, mieszkającego na terenie Republiki Azerbejdżanu, ma nadane obywatelstwo azerbejdżańskie, drugi nie posiada obywatelstwa;

-   W przypadku osób, nie posiadających dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa azerbejdżańskiego lub osób, w stosunku do których istnieją uzasadnione wątpliwości co do legalnego  nabyćia przez nich ww.dokumetów – jeżeli osoba ta jest urodzona w innym kraju (za wyjątkiem osób, urodzonych w Azerbejdżanie) lub jeżeli jeden z rodziców posiada obywatelstwo innego państwa bądź jeżeli osoba ta mieszkała wcześniej w innych krajach, należy dostarczyć kopię dokumentu potwierdzającego nieposiadanie przez daną osobę obywatelstwa innego państwa.

Uwaga:

 • Okres pobytu osób w zakładzie karnym w Republice Azerbejdżanu przed wejściem w życie Ustawy Republiki Azerbejdżanu “O obywatelstwie azerbejdżańskim” (do dnia 7 października 1998r.) jest uważany jako okres zameldowania według miejsca zamieszkania na terytorium Republiki Azerbejdżanu. W takim przypadku należy dołączyć do wniosku stosowny dokument (zawierający informację o okresie odbywania kary), wydany przez Służbę Więzienną Ministeerstwa Sprawiedliwości.
 • Okres pobytu osób na służbie wojskowej w Republice Azerbejdżanu przed wejściem w życie Ustawy Republiki Azerbejdżanu “O obywatelstwie azerbejdżańskim” (do dnia 7 października 1998r.) jest uważany za okres zameldowania według miejsca zamieszkania na terytorium Republiki Azerbejdżanu. W takim przypadku należy dołączyć do wniosku stosowny dokument (zawierający informację o okresie odbywania służby wojskowej), wydany przez placówki lokalne Państwowej Służby ds Mobilizacji i Służby Wojskowej.
 • Jako miejsce zameldowania według miejsca pobytu osób niepełnoletnich, nie posiadających zameldowania lub adoptowanych osób niepełnoletnich uznaje się miejsce zameldowania ich prawnych opiekunów - odpowiednio rodziców, rodziców zastępczych lub opiekunów – według miejsca ich zamieszkania.
 • Jako miejsce zameldowania dzieci, straciwszych rodziców lub opieki rodzicielskiej, uznaje się placówka w której one mieszkają (w przypadku dzieci straciwszych rodziców i opieki rodzicielskiej) lub miejsce zamieszkania