Informacje wizowe

 • Zakres wymaganych dokumentów dla otrzymania wizy:
 • Wypełniony wniosek.
   
 • Wniosek wizowy dostępny na stronie Ambasady http://eapplication.mfa.gov.az/visa/#/ należy wypełnić w formie elektronicznej. Wydrukowany wniosek wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście (obecność dzieci poniżej 11 roku życia nie jest obowiązkowa).

Wniosek wizowy niepełnoletniego dziecka powinien być podpisany i złożony przez jednego z rodziców lub prawnego opiekuna; oznacza to, że składa się wniosek wizowy dla dziecka niepełnoletniego, wpisanego do paszportu jednego z rodziców lub do paszportu opiekuna prawnego bądź też posiadającego własny paszport; wizę umieszcza się w paszporcie jednego z rodziców lub opiekuna prawnego bądź w paszporcie własnym niepełnoletniego dziecka.

 • Jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm spełniające następujące wymagania: biometryczne, wyraźne, nieuszkodzone, o dobrej ostrości, wykonane na jednolitym białym tle, wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z zamkniętymi ustami, bez nakrycia głowy.
   
 • W przypadku noszenia okularów przez wnioskodawcę, powinny być spełnione poniższe kryteria: okulary nie mogą być z ciemnymi szkłami, oprawki okularów nie mogą zasłonić oczy, na szkłach nie może być odbicia światła.
 • Paszport (zagraniczny) oraz ksero pierwszej strony paszportu ze zdjęciem. Paszport powinien być podpisany i ważny conajmniej 3 miesiące od daty upływu terminu ważności wizy. W paszporcie powinny być conajmniej 2 puste strony dla umieszczenia wizy. Należy dołączyć również kserokopię stron, zawierających poprzednie wizy wjazdowe do Azerbejdżanu. Stary (nieważny) paszport oraz kopie stron zawierających poprzednie wizy na wjazd do Azerbejdżanu należy złożyć razem z pozostałymi dokumentami.
 • Kopia dowodu osobistego
 • Oryginał zaświadczenia z zakładu pracy (w języku angielskim; w przypadku przedstawienia zaświadczenia w języku polskim należy dołączyć również tłumaczenie w języku angielskim)

Pracownicy: zaświadczenie z zakładu pracy zawierające informacje o stanowisku, stażu pracy oraz miesięcznym wynagrodzeniu, wydane na oryginalnym druczku firmowym z logo i danymi zakładu pracy.  

Przedsiębiorcy: oryginał odpisu z KRS lub notarialnie potwierdzona kopia (wyciąg z KRS); oryginał i kopia zaświadczenia o nadaniu NIP.

Studenci i uczniowie: zaświadczenie z placówki oświatowej (tłumaczenie w języku angielskim).

Emeryci: legitymacja emeryty - oryginał wraz z kopią (tłumaczenie w języku angielskim).

W przypadku wyjazdu osoby niepełnoletniej samej bez osoby dorosłej wymagane jest potwierdzone notarialnie upoważnienie (oryginał wraz z kopią) obojga rodziców lub opiekuna prawnego. W przypadku wyjazdu niepełnoletniej osoby razem z jednym z rodziców - potwierdzone notarialnie upoważnienie (oryginał wraz z kopią) drugiego rodzica. W przypadku braku możliwości uzyskania upoważnienia należy przedstawić dokument potwierdzający przyczynę niedostarczenia zgody (np. zaświadczenie o istnieniu tylko jednego rodzica). Odpis aktu urodzenia (oryginał wraz z kopią); kopie paszportów rodziców lub opiekuna prawnego; kopia ważnych wiz na wspólne wyjazdy.

 • Opłata skarbowa (Opłata skarbowa za otrzymanie zwykłej i wielowjazdowej wizy dla obywateli Polski lub innego kraju członkowskiego UE wynosi 35 EURO).
   
 • Wiza tranzytowa jednokrotnego wjazdu - 20 USD
   
 • Wiza tranzytowa dwukrotnego wjazdu - 20 USD
   
 • Wpłaty można dokonać jedynie w placówkach Banku Millenium.
   
 • S.W.I.F.T: BIGBPLPWXXX
   
 • 80 1160 2202 0000 0000 8369 4553 (EUR)
  18 1160 2202 0000 0000 4793 8268 (USD)

Poniższe osoby są zwolnione z opłaty wizowej

 1. Małżeństwo, osoby poniżej 12 lat, rodzice, dziadkowie, babcie lub wnuki odwiedzające osoby posiadające legalny pobyt na terytorium jednego z wyżej wymienionych krajów Unii Europejskiej;
   
 2. Członkowie delegacji;
   
 3. Uczniowie, studenci, doktoranci biorący udział w wymianach międzynarodowych, w programach stypendialnych bądź innych kursach edukacyjnych lub podróżujący w innych celach edukacyjnych;
   
 4. Osoby niepełnosprawne oraz osoby towarzyszące im w razie potrzeby;
   
 5. Uczestnicy międzynarodowych imprez sportowych oraz osoby oficjalnie im towarzyszące;
   
 6. Uczestnicy imprez naukowych, kulturalnych i artystycznych m.in. w ramach uniwersytetów lub programów wymian;
   
 7. Osoby przedstawiające dokumenty uzasadniające konieczność wyjazdu w celach humanitarnych, m.in. w celu pilnego leczenia medycznego, uczestniczenia w pogrzebie bliskiego członka rodziny lub odwiedzania ciężko chorego członka rodziny oraz osoby im towarzyszące;
   
 8. Przedstawiciele społeczeństw obywatelskich podrużujący w celach uczestniczenia na kursach edukacyjnych, wymianach edukacyjnych, seminarach lub konferencjach;
   
 9. Emeryci;
   
 10. Dzieci poniżej 12 roku życia;
   
 11. Dziennikarze oraz towarzyszący im oficjalnie personel techniczny.

 Dodatkowe wymagania:

Dla członków oficjalnych delegacji:

 • Oficjalne zaproszenie wydane dla polskiej strony
 • Nota wydana przez polskie instytucje rządowe lub oryginał pisma z Azerbejdżanu potwierdzającego członkowstwo w delegacji oraz zaplanowane uczestnictwo w odpowiednich wydarzeniach.

Dla przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji biznesowych:

Oryginał zaproszenia* tymczasowego z firmy, osoby prawnej, biura, oddziału lub firmy osoby prawnej, zawierającego okres pobytu zaproszonej osoby; oryginał zaproszenia wydanego z urzędu państwowego lub samorządu lokalnego w Azerbejdżanie; oryginał zaproszenia wydanego przez komitet lub urząd organizujący targi, konferencję, sympozjum na terytorium Republiki Azerbejdżanu;

*Zaproszenie powinno zawierać następujące informacje: je zeli stroną zapraszającą jest osoba prawna, biuro, organizacja, towarzystwo, oddział osoby prawnej lub organizacja funkcjonująca na teryturoim państwa członkowskiego, należy podac pełną nazwę, adres oraz numer KRS zgodnie z prawodawstwem państwa członkowskiego.  

Zaproszenia prywatne

 • Obywatel Azerbejdżanu będący w związku małżeńskim, który posiada stały pobyt w Polsce, może zaprosić członka swojej rodziny (małżonka, małżonkę, dziecko lub bliskiego krewnego) mającego obywatelstwo polskie.

Osoba zapraszająca powinna złożyć wniosek, przedstawić dokument tożsamości wydany przez odpowiedni urząd Republiki Azerbejdżanu oraz zezwolenie na pobyt na terenie Polski (kartę pobytu).

Dla przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz uczestników konferencji, seminarów, szkoleń, kursów i programów wymian:

 •  Zaproszenie wydane przez organizację zapraszającą
 •  Potwierdzenie reprezentowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zaświadczenie z zakładu pracy.

Dla uczniów, studentów, specjalistów dyplomowanych oraz nauczycieli:

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego przyjęcie na studia wyższe lub zaświadczenie o przyjęciu na uniwersytet, college bądź też szkołę oraz o uczęszczaniu na kurs (należy dołączyć informację o rodzaju kursu, okresie trwania edukacji oraz o osobie bądź stronie pokrywającej koszty).

Dla uczestników międzynarodowych imprez sportowych oraz osób im towarzyszących:

 • Oryginał zaproszenia od organizacji - właściwego organu państwowego, Komitetu Olimpijskiego (zaproszenie powinno zawierać informacje o dacie zaplanowanych imprez; należy również dołączyć nazwę zaproszonego klubu lub drużyny, a także listę zaproszonych uczestników wraz ze wskazaniem daty urodzenia i stanowiska)
 • Dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego
 • W przypadku kibiców: bilet/voucher

Wyjazd w celu uczestniczenia na pogrzebie:

 • Akt zgonu
 • Potwierdzenie pokrewieństwa lub innych relacji (naprzykład węzy rodzinne) ze zmarłą osobą

Wyjazd w celu odwiedzenia grobu bliskiej osoby

 • Oficjalny dokument potwierdzający faktyczne istnienie grobu
 • Potwierdzenie pokrewieństwa lub innych relacji (na przykład węzy rodzinne) ze zmarłą osobą

Wyjazd w celach turystycznych:

 • Osoby ubiegające się o wizę turystyczną mogą korzystać z listy agencji turystycznych w Azerbejdżanie, umieszczonej na stronie internetowej Ambasady. Można wybrać z listy dowolną agencję i zgłosić się w celu otrzymania wizy turystycznej do Azerbejdżanu.
 • www.evisa.gov.azCudzoziemiec (lub osoba nie posiadająca obywatelstwa), przebywający na terytorium Republiki Azerbejdżanu powyżej 10 dni powinien być  zameldowany zgodnie z miejscem pobytu, w przeciwnym wypadku przy opuszczeniu kraju może otrzymać mandat z odpowiednich służb państwowych.     qeydiyyat@migration.gov.az

Zwierzęta domowe (psy i koty) towarzyszące podróżnym podczas lotu polskimi liniami lotniczymi LOT muszą być zaopatrzone w certyfikat weterynaryjny przez weterynarza oraz paszport wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii.

******************************

Z reguły wyżej wymienione dokumenty są wystarczające dla otrzymania wizy,

jednak Wydział Konsularny może zażądać dodatkowych dokumentów.

Przedłożenie podrobionych dokumentów oraz udzielenie jawnie fałszywej informacji może spowodować zakaz wjazdu do Azerbejdżanu 

Czas rozpatrzenia wniosków wizowych: decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 10 dni roboczych licząc od dnia złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami.

**************************************************************

Dla otrzymania szczegółowych informacji dot. wizy można skontaktować się z Wydziałem Konsularnym pod numerem +4822 6166728 w dni robocze w godzinach 13:00 – 15:00.

Informacje na temat uproszczonego systemu wizowego dla obywateli niektórych państw

W związku z realizacją zadań nakreślonych podczas zgromadzenia Rady Ministrów Prezydenta Republiki Azerbejdżanu poświęconemu wynikom rozwoju społeczno-gospodarczego w pierwszej połowie 2015 r. oraz kolejnym wyzwaniom, w celu zintensyfikowania kontaktów międzyludzkich i promowania ruchu turystycznego oraz stosunków biznesowych, od 1 lutego 2016 r. na wszystkich lotniskach Republiki Azerbejdżanu o statusie międzynarodowym będą wprowadzone uproszczone formalności wizowe dla obywateli Kataru, Omanu, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Kuwejtu, Japonii, Chin, Korei Południowej, Malezji i Singapuru. Zasady te dotyczą obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich od 10 listopada 2015 r. 

 

Zwolnienie z uiszczenia opłaty skarbowej

Zgodnie z artykułem 17.2. ustawy z 2001 r. „O opłatach skarbowych” Republiki Azerbejdżanu, niżej wymieniona grupa cudzoziemców i osoby bezpaństwowe przybywające do Republiki Azerbejdżanu, są zwolnione z opłaty skarbowej przy wydaniu wizy: 

- członkowie delegacji państwowych i oficjalni przedstawiciele;

- przedstawiciele międzynarodowych organizacji humanitarnych w Republice Azerbejdżanu;

- studenci i osoby prowadzące działalność pedagogiczną z ramienia państwa;

- osoby, podróżujące z ramienia Ministerstwa Obrony.

 

Kraje objęte ruchem bezwizowym

Na podstawie Ustawy Republiki Azerbejdżanu „O wyjeździe z państwa, przyjeździe do państwa i paszportach” kierując się międzypaństwowymi umowami podpisanymi przez Republikę Azerbejdżanu, oraz sugestią Prezydenta Republiki Azerbejdżanu, mogą być ustalone przez Parlament (Milli Medżlis) Republiki Azerbejdżanu uproszczone reguły wjazdu/wyjazdu na terytorium Republiki Azerbejdżanu na podstawie dowodu osobistego.

Obecnie na tej podstawie został wprowadzony dwustronny system bezwizowy:

 

I GRUPA 

- Obywatele posiadający paszporty dyplomatyczne lub służbowe (albo oficjalne/specjalne) Republiki Azerbejdżanu oraz odpowiednich państw zagranicznych.

II GRUPA

- Zgodnie z ustawodawstwem Republiki Azerbejdżanu i odpowiedniego drugiego państwa, każdy rodzaj ważnego paszportu, uprawniającego do przemieszczania się między państwami, jak również osoby posiadające paszporty dyplomatyczne, służbowe (albo oficjalne/specjalne) lub zwykłe;

- Obywatele podróżujący razem z w/w osobami, które nie posiadają własnego paszportu, ale zdjęcie, imię, nazwisko i imię ojca jest oficjalne zatwierdzone i zanotowane w ich paszportach;

- Bezpaństwowcy posiadający oficjalny dokument wydany przez władze Republiki Azerbejdżanu lub władze odpowiedniego kraju, potwierdzający tożsamość okaziciela i uprawniający go do przemieszczania się między państwami;

- Obywatele krajów objętych systemem bezwizowym oraz bezpaństwowcy, których paszporty uległy zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży, posługujący się dokumentami tymczasowymi uprawniającymi do przekroczenia granicy (dokument repatriacyjny z określonym terminem ważności) i powrotu do kraju stałego pobytu lub pochodzenia.

Cudzoziemcy i osoby bezpaństwowe, podróżujące do Republiki Azerbejdżanu na podstawie systemu bezwizowego z terminem pobytu czasowego przedłużonym do 90 (dziewięćdziesiąt) dni, powinni opuścić terytorium Republiki Azerbejdżanu przed końcem tego okresu. Po zamieszkaniu 30 (trzydzieści) dni poza terytorium Republiki Azerbejdżanu (z wyjątkiem przypadku potwierdzenia ciężkiej choroby lub zgonu bliskiego krewnego) może ponownie przyjechać do Republiki Azerbejdżanu na podstawie systemu bezwizowego. 

Ponadto przez niżej wymienione państwa stosowany jest jednostronny system bezwizowy dla posiadaczy paszportu zagranicznego Republiki Azerbejdżanu:

 

 

Nazwa kraju

Dozwolony czas bezwizowego pobytu na terytorium

1. 

Iran 

                                           15 dni 

2.

Turcja

                                           1 miesiąc

 

 

Wiza tranzytowa wydawana jest osobom podróżującym do państwa docelowego przez terytorium Republiki Azerbejdżanu.

 •  Wiza tranzytowa jednokrotnego i dwukrotnego wjazdu – termin ważności: 1-5 dni, opłata skarbowa – 20 USD;
 •  Zakres wymaganych dokumentów dla otrzymania wizy tranzytowej:
 •  Wniosek wizowy (wniosek należy wypełnić drukowanymi literami);
 •  Paszport i kopia pierwszej strony paszportu ze zdjęciem (paszport powinien być ważny co najmniej 90 dni od daty wydania wizy);
 •  2 zdjęcia (3,5 X 4,5) spełniające wymagania biometryczne;
 •  Potwierdzenie opłaty skarbowej;
 •  Ważna wiza państwa docelowego lub kopia dokumentu potwierdzającego pobyt w państwie docelowym.

 

 

Opłata skarbowa

Stawki i warunki opłaty skarbowej na wydanie wizy:

- Zgodnie z artykułami 16.1.6 i 16.1.7 Ustawy Republiki Azerbejdżanu „O opłacie skarbowej”, cudzoziemcy i osoby bezpaństwowe podróżujące do Republiki Azerbejdżanu powinny wpłacić następującą opłatę skarbową dla otrzymania wizy:

Wiza jednokrotnego wjazdu - 20 USD

Wiza wielokrotnego wjazdu - 350 USD

Wizy tranzytowe - 20 USD

Uwaga! Dla wiz wydawanych cudzoziemcom lub osobom bezpaństwowym, podróżujących do Republiki Azerbejdżanu jako grupa, opłata skarbowa pobierana jest od każdej osoby oddzielnie.

 

Adres płatności

W innych państwach – numer konta bankowego, przedstawionego przez misję dyplomatyczną albo konsulat Republiki Azerbejdżanu. 

W poniższych oddziałach opłata skarbowa za wizę płatna jest gotówką:

1. Sekcja wizowa Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdżanu na międzynarodowym lotnisku Haydara Aliyeva;

2. Sekcja wizowa Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdżanu na międzynarodowym lotnisku w mieście Gandża;

3. Sekcja wizowa Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdżanu w Nachczywańskiej Autonomicznej Republice na międzynarodowym Nachczywańskim lotnisku.

Uwaga!  W przypadku odmowy wydania wizy opłata skarbowa nie jest zwracana!

Notatka: Zgodnie z artykułem 4.8 Ustawy Republiki Azerbejdżanu „O opłacie skarbowej” w przypadku pojawienia się różnic w przepisach, w aktach prawnych o opłacie skarbowej, przewidywanej w tej Umowie i w umowach międzynarodowych, które uznaje Republika Azerbejdżanu, to należy stosować postanowienia traktatów międzynarodowych. 

Informacja o stawkach opłaty skarbowej za wizę na podstawie umów międzynarodowych

 

Obywatele Unii Europejskiej

35 Euro

(Zgodnie z ustawą między Republiką Azerbejdżanu a Unią Europejską „O upraszczaniu procedur wizowych”

 

Uwaga: Z wyjątkiem obywateli Królestwa Danii i Irlandii.

 

Obywatele Królestwa Norwegii

35 Euro

(Zgodnie z ustawą między Republiką Azerbejdżanu a Królestwom Norwegii „O upraszczaniu procedur wizowych”)

 

Obywatele Republiki Turcji

Wprzedstawicielstwach dyplomatycznych są bezpłatne

(Zgodnie z umową między Rządem Republiki Azerbejdżanu a Rządem Republiki Turcji „O wprowadzeniu wzajemnego systemu bezwizowego”)

Na lotniskach międzynarodowych – 10 USD

Obywatele Japonii   Bez opłat
(Według wymiany not, wzajemne zwolnienie z opłat wizowych) Bez opłat
   
Obywatele Islamskiej Republiki Pakistanu (Zgodnie z umową między Rządem Republiki Azerbejdżanu i Rządem Islamskiej Republiki Pakistanu „O współpracy w sprawach konsularnych”) Wizy pozwalające na pobyt w kraju do 15 dni są bezpłatneUprzejmie informujemy, że z powodów technicznych od 12.09.2017 r. do 25.09.2017 r. Sekcja Konsularna Ambasady Republiki Azerbejdżanu nie przyjmuje wnioski wizowe. Przyjęcie wniosków wizowych będzie odnowiony od 26.09.2017 r.

Przepraszamy za tymczasowe utrudnienia

Szukaj w archiwum