Informacje o rejestracji stanu cywilnego Rejestracja urodzenia dziecka

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Dokumenty potwierdzające tożsamość rodziców;
 2. Akt małżeństwa rodziców;
 3. Akty urodzenia rodziców;
 4. Dokument z placówki zdrowia potwierdzający fakt narodzin, datę, godzinę i miejsce urodzenia dziecka;
 5. W przypadku, gdy poród odbył się poza placówką zdrowia, dokument wystawiony przez lekarza przyjmującego poród lub pomagającego podczas porodu lub lekarza, do którego rodzice się zgłosili po porodzie;
 6. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, dokument potwierdzający ten fakt, wydany przez lekarza;
 7. Jeżeli doszło do zgonu dziecka przed opuszczeniem matki i dziecka placówki zdrowia, dokument potwierdzający poród i zgon, wydany przez lekarza;
 8. W przypadku, gdy rodzicami lub jednym z rodziców jest cudzoziemiec bądź osoba nie posiadająca obywatelstwa, dokument potwierdzający ich rejestrację na terenie Azerbejdżanu zgodnie z miejscem pobytu;
 9. W przypadku znalezionego dziecka dokument zawierający informację o dacie, miejsce i warunkach znalezienia dziecka (akt, protokoł, zaświadczenie oraz dokument potwierdzający wiek dziecka wydany przez placówkę zdrowia);
 10. Prawomocne orzeczenie sądu o ustaleniu faktu narodzin;
 11. Po upływie miesięcznego okresu wyznaczonego na rejestrację faktu narodzin, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.

Uwaga: Zgodnie z art. 326 – 4.3 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych, w przypadku nieuzasadnionego niezgłoszenia narodzin dziecka w ciągu 1 miesiąca, rodzice dostają ostrzeżenie i grozi im kara grzywny w wysokości 10 AZM.

Osoby, obecność których jest obowiązkowa:

 1. Obojga lub jeden z rodziców
 2. W przypadku uzasadnionej nieobecności rodziców mogą to być: krewni, sąsiedzi, dyrekcja placówki zdrowia, w której dziecko przyszło na świat, bądź też osoby notarialnie upoważnione.

Wysokość opłaty skarbowej:

Rejestracja narodzin dziecka i wydanie pierwszych świadectw potwierdzających ten fakt nie podlega opłacie skarbowej.

Dokumenty niezbędne dla rejestracji związku małżeńskiego

Dla rejestracji związku małżeńskiego obywatela (lub obywateli) Azerbejdżanu zagranicą należy złożyć w placówkach dyplomatycznych lub konsulatach Republiki Azerbejdżanu następujące dokumenty:

 1. pisemna zgoda osób będących w związku małżenskim;
 2. kopia dowodów tożsamości osób będących w związku małżeńskim;
 3. dokument potwierdzający czasowy lub stały pobyt zagranicą;
 4. zaświadczenie o stanie cywilnym;
 5. dowód wnoszenia opłaty skarbowej;
 6. w przypadku osób, będących wcześniej w innym związku małżeńskim – kopia orzeczenia o ustaniu małżeństwa lub kopia aktu zgonu małżonka/małżonki, bądź też prawomocny wyrok sądu o uznaniu za nieważne poprzedniego związku małżeńskiego lub wypis z owego wyroku.

Sposób zgłoszenia zamiaru zawarcia związku małżeńskiego

Obywatel (obywatele) Azerbejdżanu zamierzający zawrzeć związek małżeńki, powinien zgłosić się osobiście z pisemnym podaniem do konsulatu.

Okres rozpatrzenia zgłoszenia

Zawarcie związku małżeńskiego odbywa się w terminie najszybciej 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku osobiście przez osóby zamierzające zawrzeć związek małżeński.

Opłata skarbowa z tytułu rejestracji związku małżeńskiego oraz innych czynności z tym związanych

Zgodnie z art. 16.3 Ustawy Republliki Azerbejdżanu z dnia 2001r. „O opłatach skarbowych” opłatę za rejestrację związku małżeńskiego oraz innych czynności z tym związanych określa się w następujący sposób:

1. rejestracja związku małżeńskiego oraz
wydanie aktu małżeństwa -      40$ USD

Zmiana imienia, imienia ojca oraz nazwiska

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. Wniosek o zmianę imienia, imienia ojca oraz nazwiska;
 2. Akt urodzenia wnioskodawcy;
 3. Akt małżeństwa wnioskodawcy, w przypadku istnienia;
 4. Orzeczenie sądu o rozwodzie wnioskodawcy, w przypadku istnienia;
 5. Jeżeli wnioskodawca ma niepełnoletnie dzieci, należy dołączyć akty urodzenia tych dzieci;
 6. Notarialnie potwierdzona kopia dokumentu tożsamości;
 7. Notarialnie potwierdzona kopia legitymacji wojskowej;
 8. 2 zdjęcia o wymiarach 3x4 cm wnioskodawcy;
 9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Uwaga: W przypadku zmiany nazwiska obojga rodziców, zmienia się różnież nazwisko niepełnoletniego dziecka. W przypadku zmiany nazwiska jednego z rodziców kwestia ewentualnej zmiany nazwiska niepełnoletniego dziecka pozostaje do ustalonenia pomiędzy rodzicami. W przypadku braku porozumienia w tej kwestii, sprawę przekazuje się do rozpatrzenia przez odpowiedni urząd opieki zastępczej Republiki Azerbejdżanu.

Osoby, obecność których jest obowiązkowa:

 1. Rodzice dziecka poniżej 18 roku życia;
 2. Wnioskodawca osobiście;
 3. Osoby uprawnione na podstawie notarialnie potwierdzonego upoważnienia.

Wysokość opłaty skarbowej:

Zmiana imienia, imienia ojca oraz nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 USD.

 • Wpłaty można dokonać jedynie w placówkach Banku Millenium.
 • S.W.I.F.T: BIGBPLPWXXX
 • 18 1160 2202 0000 0000 4793 8268 (USD)

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Ankieta odpowiedniego urzędu Republiki Azerbejdżanu przeprowadzana jest za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady.

Dla otrzymania zaświadczenia o stanie cywilnym niezbędne są poniższe dokumenty:

1.Wniosek obywatela;

2.Kopia dokumentów potwierdzających tożsamość oraz przynależność państwową (paszport, dowód osobisty, akt urodzenia);

3.Zaświadczenie o miejscu zamieszkania;

4.Zezwolenie na pobyt czasowy lub stały wnioskodawcy na terenie RP;

5.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 30 USD na konto bankowe Ambasady;

 • Wpłaty można dokonać jedynie w placówkach Banku Millenium.
 • S.W.I.F.T: BIGBPLPWXXX
 • 18 1160 2202 0000 0000 4793 8268 (USD)

Uwaga 1: W przypadku osób, będących wcześniej w innym związku małżeńskim – kopia orzeczenia o ustaniu małżeństwa lub kopia aktu zgonu małżonka/małżonki, bądź też prawomocny wyrok sądu o uznaniu za nieważne poprzedniego związku małżeńskiego lub wypis z owego wyroku.

Szukaj w archiwum