Wydanie paszportów

Zasady wystawiania azerbejdżańskich paszportów określa ustawa Republiki Azerbejdżanu z dnia 14 czerwca 1994r. “O dokumentach paszportowych”.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Republiki Azerbejdżanu z dnia 17 lipca 2012r. nr 686, zaczynając od dnia 1 września 2013r. rozpoczęto zostało wystawianie paszportów biometrycznych nowej generacji dla obywateli Republiki Azerbejdżanu. w związku z przejściem do paszportów biometrycznych każdy obywatel Azerbejdżanu jest zobowiązany do udania się osobiście do Wydziału Konsularnego Ambasady Republiki Azerbejdżanu, do złożenia odcisków palców oraz do przedstawienia niżej wymienionych dokumentów. Dzieci poniżej 15 roku życia są zwolnione ze złożenia odcisków palców.

Osoby, ubiegające się o wydanie paszportów biometrycznych, mogą wcześniej zwrócić się do Ambasady, dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 6166728 w celu umówienia terminu wizyty.

Z Wydziałem Konsularnym można się skontaktować telefonicznie we wtorki i czwartki w godz. 10:00 – 13:00 oraz w piątki w godz. 11:00-13:00.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o paszport:

1) wniosek o wydanie paszzportu; 

2) 2 fotografie o wymiarach 3x4 cm

3) oryginał ważnego dowodu osobistego;

4) oryginał aktu urodzenia lub notarialnie potwierdzona kopia;

5) dowód wpłaty na konto Ambasady opłaty skarbowej w kwocie 55 USD (Ustawa o opłatach skarbowych, art. 12.1.2);

  • Wpłaty można dokonać jedynie w placówkach Banku Millenium.
  • S.W.I.F.T: BIGBPLPWXXX
  • 18 1160 2202 0000 0000 4793 8268 (USD)

6) Ankieta o rejestracji konsularnej;

7) Zezwolenie na pobyt na terytorium RP oraz tłumaczenie zezwolenia w języku azerbejdżańskim;

8) W przypadku osób poniżej 18 roku życia, ubiegających się o paszport, notarialnie potwierdzona pisemna zgoda obojga rodziców na ubieganie się o wydanie paszportu.

9) Opłatę skarbową w wysokości 40 AZM oraz opłatę w wysokości 30 AZM w przypadku utracenia paszportu lub zniszczenia z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza można dokonać na konto bankowe Głównego Departamentu Paszportowego, Ewidencji Ludności i Migrantów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Ustawa o opłatach skarbowych, art. 14.1.1.4) (Kodeks Wykroczeń Administracyjnych, art. 331).

https://gpp.az/az (Po wejściu na stronę w celu dokonania opłaty należy wybrać Opłaty budżetowe, nastepnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)

W przypadku dokonania opłaty skarbowej przez mieszkających w Azerbejdżanie członków rodziny należy tej wpłaty dokonać w kasie Głównego Departamentu Paszportowego, Ewidencji Ludności i Migrantów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Baku

Szukaj w archiwum